Przegląd techniczny, naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego: 


Przegląd – zespół czynności wykonywanych w celu potwierdzenia sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.: 

  • oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek), 
  • dla gaśnic o pojemności zbiornika o pojemności powyżej 6 dm3 sprawdzenie ważności legalizacji UDT, 
  • sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego, 
  • sprawdzenie stanu zamocowania gaśnicy lub agregatu gaśniczego, 
  • naklejenie kontrolki z datą następnego badania. 

Przeglądy techniczne gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 


Naprawa – zespół działań mających na celu przywrócenie pełnej sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.: 

  • sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia wymianę (uszczelki, prądownice, węże),
  • napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę, 
  • wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym (w razie potrzeby), 
  • w razie potrzeby malowanie zbiornika, 
  • wymianę oznakowania, naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu.

Na podstawie oceny stanu technicznego sprzętu gaśniczego (posiada usterki lub jeżeli np. gaśnica była używana) zakład serwisowy decyduje o zakwalifikowaniu do naprawy, Zbiorniki gaśnic proszkowych i pianowych o pojemności powyżej 6dm3 wymagają dozoru pełnego (legalizacja UDT) i podlegają okresowym co 5 lat.